Monthly Archives: February 2012

40th Anniversary: Register online now!

ab

Welcome to the 40th Anniversary of The Lugi Lions Rugby Club.

Everyone who has been part of the club during the last 40 years is invited to celebrate with us, LUGI style! The official tournament, dinner and after party will be held on the 30th of June 2012.

The Lugi Lions Rugby Club was founded in 1972 by 3 friends, John Nash, Perry Hadley and Calle Erlandsson. Since then many men and women who have passed through the club. We hope to see as many of you as possible return to the club to join us for this special celebration.

The cost of the anniversary tournament and dinner will be 500 sek/person. This will include a tournament entrance fee and a three-course dinner in the evening. If you have special dietary needs, please let us know during your registration. If you do not wish to attend the dinner, the cost will be 400 sek less.

The tournament will at the very least include four teams: one swedish-only team, one team of mixed internationals, one women’s team and one old boys’ team. When you send in your registration, please let us know which team you are interested in playing with. We hope that there will be players from different countries who will wish to organise and enter their own team into the tournament. If you want to submit an entire team, let us know well in advance so we can make sure the day runs smoothly. The exact structure of the day’s rugby will depend on the number of people who register.

The clubhouse will be open all day for registered guests who are interested in only coming down for the rugby. Food and beer will of course be available.

Please register online at: lugirugby.com/register40.

Medlemsavgifter 2012/ Membership fees 2012

På årsmötet 28/2 2012 beslutades om medlemsavgifter 2012. Dessa är följande:

Senior – 1500kr helår 1000kr halvår

Junior – 500kr helår

Oldboys – 500kr helår

Support medlem – 300kr ( Familj, Vänner, Fans och andra Lugi Lovers…)

Medlemsavgiften skall var betald innan 31 Mars 2012.

Betala i första hand till vårat postgiro konto 797887-7 var noga med att ange för vem betalningen gäller med Namn och Personnummer. Man kan även betala till kontant till Paolo Cifani eller Mia-Maria Nordlund. Är du support medlem skicka ett mail till lugilionsrugbyclub@gmail.com när du betalar så att du hamnar på våran mail lista för supporters.

LUGI LOVE

Mia-Maria, Kassör LUGI Rugby


On the Annual Meeting 28/2 2012 the membership fees for 2012 was decided as follows:

Senior – 1500 SEK full year 1000 SEK half year

Junior – 500 SEK

Oldboys – 500 SEK

Support members – 300 SEK (Family members, Friends, Fans and LUGI lovers…)

Membership fees should be payed by the 31 of Mars 2012.

Please use our POSTGIRO account 797887-7 for your payment, make sure to state your name and birth number when paying to the bank account. If you dont have a swedish account you can pay cash to Paolo Cifani or Mia-Maria Nordlund. If you are a support member paying send and email to our email account lugilionsrugbyclub@gmail.com after paying so we can put you on our supporters mailing list.

LUGI LOVE

Mia-Maria, Treasurer LUGI Rugby

Kallelse och dagordning till Lugi Rugbyklubbs Årsmöte 2012/ Lugi Rugby Club Annual General Meeting Notification and Agenda

Hello Lugi Lions and Lionesses,
The Committee is pleased to announce that the Annual General Meeting will be held on the 28th of February at 7 pm in the Clubhouse.
Contact Dion Granström or Anna Thynell in the nominating committee, if you want to nominate someone (or yourself) to the board or the nominating committee.

February 17th is the last day to hand in motions (suggestions) to the board. If you need help writing a motion, please contact me.
It’s very important that as many members as possible attend this meeting!

Lugi Love

Gabriella Westerdahl,
proud President of Lugi Rugby Club

—————————-

Kallelse till Lugi Rugbyklubbs Årsmöte 2012

Tid: Tisdagen den 28 februari, kl. 19:00
Plats: Klubbhuset

Dagordning (i enlighet med stadgarna)

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande
4. Val av sekreterare
5. Val av justeringsperson tillika rösträknare
6. Frågan om årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
7. Dagordningens godkännande
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
10. Revisionsberättelsen
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Medlemsavgift
13. Val av
a) Ordförande (1 år)
b) Halva antalet övriga ledamöter (2 år)
c) Suppleanter (1 år)
d) 2 st revisorer (1 år)
e) 2 st ledamöter till valberedningen/
14. Behandling av inkomna motioner
15. Information från sponsorgruppen
16. Information från jubileumsgruppen
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Lugi Rugby Club’s Annual General Meeting 2012
9 PM – Tuesday 28th February 2012

At the clubhouse

Agenda (according to club constitutions)
1. Opening of meetig
2. Count of eligable voters
3. Election of chairperson
4. Election of secretary
5. Election of minutes-reviewer and vote monitor
6. Decision on if Yearly meeting has been correctly notified of an decision on quorum exist
7. Approval of Agenda
8. Committee’s report
9. Treasurer’s report
10. Audit report
11. Freedom of liability for the committee
12. Membership fee
13. Election of
a. Chairperson ( 1 year )
b. Half the number of general committee members (2 years)
c. Alternate members (1 year)
d. Auditors ( 1 year)
e. Members of the nominating committee
14. Treatment of correctly submitted motions
15. Information from the sponsorship group
16. Information from the jubilee group
17. Any other bussiness
18. Meeting is closed

Månadens Lioness, Ana Pejic!

Jag kommer varje månad att hylla den som har bäst närvaro på träningarna. Vi kommer att ha en vandrings pokal som kommer att stå nere på klubben. Ana har varit på varenda träning i år och varit I TID! 

Ana är den första som får priset och därför tycker jag att det är rätt att låte henne få namnge det!

 

Namnet på pokalen? Pejic Priset!

Tack för att du kommer i tid och pushar alla oss andra till stordåd!