Monthly Archives: March 2013

Membership Fees and Board 2013

Hej All members of LUGI Rugby Club!

Thank you for a long but very valuable Annual General Meeting.

During the meeting a new board was elected:

General Committee Members:

Gabriella Westerdahl, President

Mia-Maria Nordlund

Paolo Cifani

Göran Sterner

Linus Persson

Ana Pejic

Joakim Thilén

Alternating Members:

Digeo Guneot

Emma Lönsjö

Auditiors:

Magnus Andersson

Kristina Petersson

Election board 2014:

Nicklas Andersson, Teresia Bengtsson, Iain Lednor

During the meeting we also voted on the membership fees for 2013.

These are:

Senior full year: 1800 SEK

Senior half year: 1000 SEK

Junior full year: 600 SEK

Old boy full year: 600 SEK

Support member: 300 SEK

Beginners will now need to pay 500 SEK to try out for rugby for 2 months.

The membership fee should be paid at the latest on May 1. Please pay it as soon as possible. We have a no pay no play policy. Becoming a member will also allow you to participate in any of our club events.

Membership fee can be paid to our Postgiro bank account: 797887-7.

This can also be paid in cash to your team manager. Mia-Maria will also try to be down to training and take payments directly. She will let you know when she can do that.

Player who began since January 2013 and have not paid membership should pay a full year or full half year membership. This will cover the last month of training as well. Members who paid full year membership fee during the autumn should pay their next membership fee in July/August 2013.

Looking forward to another year with lots of rugby and fun!

//The board

Lugi Rugbyklubbs Årsmöte 2013

Kallelse till Lugi Rugbyklubbs Årsmöte 2013

Tid: Onsdagen den 13 mars, kl. 19:00
Plats: Klubbhuset

Dagordning (i enlighet med stadgarna)

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande
4. Val av sekreterare
5. Val av justeringsperson tillika rösträknare
6. Frågan om årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
7. Dagordningens godkännande
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
10. Revisionsberättelsen
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Medlemsavgift
13. Val av
a) Ordförande (1 år)
b) Halva antalet övriga ledamöter (2 år)
c) Suppleanter (1 år)
d) 2 st revisorer (1 år)
e) 2 st ledamöter till valberedningen
14. Behandling av inkomna motioner
15. Information föreningens ungdomssatsning
16. Information från styrelsen
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Lugi Rugby Club’s Annual General Meeting 2013
7 PM – Wednesday 13th Mars 2013
At the clubhouse

Agenda (according to club constitutions)

1. Opening of meeting
2. Count of eligible voters
3. Election of chairperson
4. Election of secretary
5. Election of minutes-reviewer and vote monitor
6. Decision on if Yearly meeting has been correctly notified of an decision on quorum exist
7. Approval of Agenda
8. Committee’s report
9. Treasurer’s report
10. Audit report
11. Freedom of liability for the committee
12. Membership fee
13. Election of
a. Chairperson ( 1 year )
b. Half the number of general committee members (2 years)
c. Alternate members (1 year)
d. Auditors ( 1 year)
e. Members of the nominating committee
14. Treatment of correctly submitted motions
15. Information about our coming youth campaign
16. General information from the committee
17. Any other business
18. Meeting is closed

———————————————–

Kallelse till Lugi Rugbyklubbs Årsmöte 2013

Tid: Onsdagen den 13 mars, kl. 19:00
Plats: Klubbhuset

Om du har något som du vill ska tas upp på årsmötet eller om du vill att det ska göras några förändringar i våra stadgar så ska dessa förslag vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Dagordning kommer senare

Enligt förra årets mötesprotokoll ska följande poster tillsättas:

I styrelsen:
Ordförande (1 år)
Kassör ( 2 år)
Damlagets representant (2 år)
Old boys representant ( 2 år)
Klubblokalsansvarig (2 år)
Ungdomsansvarig ( 2 år)
2 st suppleanter (1 år)

Utanför styrelsen
Valberedning (1 år)
2 st revisorer ( 1 år)

Om du vill nominera dig själv eller någon annan till dessa poster så kontakta årets valberedning.
Årets valberedning: Martina Vivlund, Emmy Westerdahl och Olof Carlsson
———————————-

Lugi Rugby Club’s Annual General Meeting 2013
7 PM – Wednesday 13th Mars 2013
At the clubhouse

Agenda will be set later on.

According to the minutes from our last Annual General Meeting the following positions should be filled this year:

General committee members
Chairperson ( 1 year )
1 representative of the woman’s team (2 years)
1 representative of the youth’s team (2 years)
1 representative of the Old Boys (2 years)
1 club house resposible (2 years)
2 alternate members (1 year)

2 Auditors ( 1 year)
Members of the nominating committee ( 1 year)

If you’re interested in nominating someone to these positions please contact this years nominating committee – Martina Vivlund, Emmy Westerdahl and Olof Carlsson