Monthly Archives: February 2019

Dagordningen Årsmöte 2019 / Agenda Annual Meeting 2019

see English below.

Everyone is welcome, but only members can vote.

§  01 Mötets öppnande
§  02 Godkännande av mötets utlysande
§  03 Upprättande av röstlängd (deltagande medlemmar, 18 år och äldre)
§  04 Fastställande av dagordning
§  05 Val av ordförande för årsmötet
§  06 Val av sekreterare för årsmötet
§  07 Val av justerare, att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
§  08 Val av rösträknare för årsmötet
§  09 Verksamhetsberättelse för 2018
§  10 Ekonomisk redogörelse (förvaltningsberättelse) för 2018
§  11 Revisionsberättelse för 2018
§  12 Ansvarsfrihet för styrelsen för 2018
§  13 Val av ordförande för 2019 (väljs på ett år). Avgående: Stefan Landgren
§  14 Val av övriga styrelseledamöter, (väljs på två år, hälften kvarstår, hälften väljs). Avgående: Björn Wennerlund, Viktor Cordes Pettersson, Marie Sassner
§  15 Val av styrelsesuppleanter för 2019 (väljs på ett år, 2 stycken, turordningen ska fastställas). Avgående: Joakim Thilén, Linnea Roslund
§  16 Val av revisor och revisorssuppleant för 2019. Avgående: Magnus Andersson (revisor), Sebastian Johansson (revisorssuppleant)
§  17 Val av ombud till Svenska Rugbyförbundets (m.fl.) möten för 2019. Avgående: Stefan Landgren
§  18 Val av valberedning för 2019. Avgående: Tobias Magnusson, Truls Lundgren Sassner
§  19 Fastställande av årsavgifter för 2020
§  20 Motioner till årsmötet (ska ha varit styrelsen tillhanda senast 3 februari)
§  21 Årsmötets avslutande
§  22 Övriga frågor till styrelsen – Ordet är fritt – Öppen diskussion
§  23 Mötets avslutande

Den nya styrelsen håller ett konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet.

 

§  01 Opening of meeting
§  02 Approval of the meeting invitation
§  03 Establishment of voting list (participating members, 18 years and older)
§  04 Approval of the agenda
§  05 Election of chairman for the meeting
§  06 Election of secretary for the meeting
§  07 Election of adjuster, to adjust the meeting minutes together with the chairman
§  08 Election of teller for the meeting
§  09 Annual report 2018
§  10 Treasurer’s report 2018
§  11 Audit report 2018
§  12 Discharge of liability for the board 2018
§  13 Election of chairman for 2019 (for one year). Retiring: Stefan Landgren
§  14 Election of board members, (for two years; half remains, half to be elected). Retiring: Björn Wennerlund, Viktor Cordes Pettersson, Marie Sassner
§  15 Election of substitute board members for 2019 (for one year, two persons, order to be decided). Retiring: Joakim Thilén, Linnea Roslund
§  16 Election of auditor and deputy auditor for 2019. Retiring: Magnus Andersson (auditor), Sebastian Johansson (deputy auditor)
§  17 Election of delegate for Svenska Rugbyförbundets (et al.) meetings for 2019. Retiring: Stefan Landgren
§  18 Election of members of the nominating committee for 2019. Retiring: Tobias Magnusson, Truls Lundgren Sassner
§  19 Determination of annual fees for 2020
§  20 Motions for the annual meeting (submitted to the board before February 3rd)
§  21 Closing of the annual meeting
§  22 Any other business – Questions to the board – Open discussion
§  23 Closing of the meeting

 

The new board will have a constituent meeting straight after the closing of the meeting.

Annual Meeting 2019

To all Lugi Lions,

årsmöte

Here comes an invitation to the ANNUAL MEETING 2019!

When?  2nd of March at 13.00 o’clock

Where? LUGI LIONS clubhouse at Centrala IP, Lund.

 

Everyone, Members, Non-Members, Parents and former players are welcome and can contribute.

During the annual meeting,  we discuss:

  • Season 2018 for all teams
  • Budget
  • Vote new board (voted by members)
  • The future of the club

NOTE: There will be an open discussion round at the end where everyone can bring up points and comments and can contribute. Don’t miss this chance to come along with your own ideas!

 

The club needs YOU to shape the future of the Lugi Lions. Let’s spread our passion for rugby and let’s make sure we can continue developing this amazing sport in Lund.

We are looking forward to seeing you on the 2nd of March at the clubhouse,

 

With lots of LUGI kärlek!