Warning: Undefined variable $show_stats in /customers/7/c/7/lugirugby.com/httpd.www/wp-content/plugins/stats/stats.php on line 1384

Dagordningen Årsmöte 2019 / Agenda Annual Meeting 2019

Published by Lisa on

Dagordningen Årsmöte 2019 / Agenda Annual Meeting 2019

see English below.

Everyone is welcome, but only members can vote.

§  01 Mötets öppnande
§  02 Godkännande av mötets utlysande
§  03 Upprättande av röstlängd (deltagande medlemmar, 18 år och äldre)
§  04 Fastställande av dagordning
§  05 Val av ordförande för årsmötet
§  06 Val av sekreterare för årsmötet
§  07 Val av justerare, att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
§  08 Val av rösträknare för årsmötet
§  09 Verksamhetsberättelse för 2018
§  10 Ekonomisk redogörelse (förvaltningsberättelse) för 2018
§  11 Revisionsberättelse för 2018
§  12 Ansvarsfrihet för styrelsen för 2018
§  13 Val av ordförande för 2019 (väljs på ett år). Avgående: Stefan Landgren
§  14 Val av övriga styrelseledamöter, (väljs på två år, hälften kvarstår, hälften väljs). Avgående: Björn Wennerlund, Viktor Cordes Pettersson, Marie Sassner
§  15 Val av styrelsesuppleanter för 2019 (väljs på ett år, 2 stycken, turordningen ska fastställas). Avgående: Joakim Thilén, Linnea Roslund
§  16 Val av revisor och revisorssuppleant för 2019. Avgående: Magnus Andersson (revisor), Sebastian Johansson (revisorssuppleant)
§  17 Val av ombud till Svenska Rugbyförbundets (m.fl.) möten för 2019. Avgående: Stefan Landgren
§  18 Val av valberedning för 2019. Avgående: Tobias Magnusson, Truls Lundgren Sassner
§  19 Fastställande av årsavgifter för 2020
§  20 Motioner till årsmötet (ska ha varit styrelsen tillhanda senast 3 februari)
§  21 Årsmötets avslutande
§  22 Övriga frågor till styrelsen – Ordet är fritt – Öppen diskussion
§  23 Mötets avslutande

Den nya styrelsen håller ett konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet.

 

§  01 Opening of meeting
§  02 Approval of the meeting invitation
§  03 Establishment of voting list (participating members, 18 years and older)
§  04 Approval of the agenda
§  05 Election of chairman for the meeting
§  06 Election of secretary for the meeting
§  07 Election of adjuster, to adjust the meeting minutes together with the chairman
§  08 Election of teller for the meeting
§  09 Annual report 2018
§  10 Treasurer’s report 2018
§  11 Audit report 2018
§  12 Discharge of liability for the board 2018
§  13 Election of chairman for 2019 (for one year). Retiring: Stefan Landgren
§  14 Election of board members, (for two years; half remains, half to be elected). Retiring: Björn Wennerlund, Viktor Cordes Pettersson, Marie Sassner
§  15 Election of substitute board members for 2019 (for one year, two persons, order to be decided). Retiring: Joakim Thilén, Linnea Roslund
§  16 Election of auditor and deputy auditor for 2019. Retiring: Magnus Andersson (auditor), Sebastian Johansson (deputy auditor)
§  17 Election of delegate for Svenska Rugbyförbundets (et al.) meetings for 2019. Retiring: Stefan Landgren
§  18 Election of members of the nominating committee for 2019. Retiring: Tobias Magnusson, Truls Lundgren Sassner
§  19 Determination of annual fees for 2020
§  20 Motions for the annual meeting (submitted to the board before February 3rd)
§  21 Closing of the annual meeting
§  22 Any other business – Questions to the board – Open discussion
§  23 Closing of the meeting

 

The new board will have a constituent meeting straight after the closing of the meeting.

Categories: News