Warning: Undefined variable $show_stats in /customers/7/c/7/lugirugby.com/httpd.www/wp-content/plugins/stats/stats.php on line 1384

Lugi Rugbyklubbs Årsmöte 2013

Published by admin on

Kallelse till Lugi Rugbyklubbs Årsmöte 2013

Tid: Onsdagen den 13 mars, kl. 19:00
Plats: Klubbhuset

Dagordning (i enlighet med stadgarna)

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande
4. Val av sekreterare
5. Val av justeringsperson tillika rösträknare
6. Frågan om årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
7. Dagordningens godkännande
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
10. Revisionsberättelsen
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Medlemsavgift
13. Val av
a) Ordförande (1 år)
b) Halva antalet övriga ledamöter (2 år)
c) Suppleanter (1 år)
d) 2 st revisorer (1 år)
e) 2 st ledamöter till valberedningen
14. Behandling av inkomna motioner
15. Information föreningens ungdomssatsning
16. Information från styrelsen
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Lugi Rugby Club’s Annual General Meeting 2013
7 PM – Wednesday 13th Mars 2013
At the clubhouse

Agenda (according to club constitutions)

1. Opening of meeting
2. Count of eligible voters
3. Election of chairperson
4. Election of secretary
5. Election of minutes-reviewer and vote monitor
6. Decision on if Yearly meeting has been correctly notified of an decision on quorum exist
7. Approval of Agenda
8. Committee’s report
9. Treasurer’s report
10. Audit report
11. Freedom of liability for the committee
12. Membership fee
13. Election of
a. Chairperson ( 1 year )
b. Half the number of general committee members (2 years)
c. Alternate members (1 year)
d. Auditors ( 1 year)
e. Members of the nominating committee
14. Treatment of correctly submitted motions
15. Information about our coming youth campaign
16. General information from the committee
17. Any other business
18. Meeting is closed

———————————————–

Kallelse till Lugi Rugbyklubbs Årsmöte 2013

Tid: Onsdagen den 13 mars, kl. 19:00
Plats: Klubbhuset

Om du har något som du vill ska tas upp på årsmötet eller om du vill att det ska göras några förändringar i våra stadgar så ska dessa förslag vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Dagordning kommer senare

Enligt förra årets mötesprotokoll ska följande poster tillsättas:

I styrelsen:
Ordförande (1 år)
Kassör ( 2 år)
Damlagets representant (2 år)
Old boys representant ( 2 år)
Klubblokalsansvarig (2 år)
Ungdomsansvarig ( 2 år)
2 st suppleanter (1 år)

Utanför styrelsen
Valberedning (1 år)
2 st revisorer ( 1 år)

Om du vill nominera dig själv eller någon annan till dessa poster så kontakta årets valberedning.
Årets valberedning: Martina Vivlund, Emmy Westerdahl och Olof Carlsson
———————————-

Lugi Rugby Club’s Annual General Meeting 2013
7 PM – Wednesday 13th Mars 2013
At the clubhouse

Agenda will be set later on.

According to the minutes from our last Annual General Meeting the following positions should be filled this year:

General committee members
Chairperson ( 1 year )
1 representative of the woman’s team (2 years)
1 representative of the youth’s team (2 years)
1 representative of the Old Boys (2 years)
1 club house resposible (2 years)
2 alternate members (1 year)

2 Auditors ( 1 year)
Members of the nominating committee ( 1 year)

If you’re interested in nominating someone to these positions please contact this years nominating committee – Martina Vivlund, Emmy Westerdahl and Olof Carlsson

Categories: News