Monthly Archives: March 2014

Lugi Rugbyklubbs Årsmöte 2014/Lugi Rugby Club’s Annual General Meeting 2014

Lugi Rugbyklubbs Årsmöte 2014

Dagordning (i enlighet med stadgarna)

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande

4. Val av sekreterare

5. Val av justeringsperson tillika rösträknare

6. Frågan om årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

7. Dagordningens godkännande

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

9. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

10. Revisionsberättelsen

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

12. Medlemsavgift

13. Val av

a) Ordförande (2 år)

b) Halva antalet övriga ledamöter (2 år)

c) Suppleanter (1 år)

d) 2 st revisorer (1 år)

e) 2 st ledamöter till valberedningen

14. Behandling av inkomna motioner

a) Motion till Lugi Rubyklubbs årsmöte angående byte av klubbnamn

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

Lugi Rugby Club’s Annual General Meeting 2014

Agenda (according to club constitutions)

1. Opening of meeting

2. Count of eligible voters

3. Election of chairperson

4. Election of secretary

5. Election of minutes-reviewer and vote monitor

6. Decision on if Yearly meeting has been correctly notified of an decision on quorum exist

7. Approval of Agenda

8. Committee’s report

9. Treasurer’s report

10. Audit report

11. Freedom of liability for the committee

12. Membership fee

13. Election of

a. Chairperson ( 2 year )

b. Half the number of general committee members (2 years)

c. Alternate members (1 year)

d. Auditors ( 1 year)

e. Members of the nominating committee

14. Treatment of correctly submitted motions

a) Motion till Lugi Rubyklubbs årsmöte angående byte av klubbnamn

15. Any other business

16. Meeting is closed

Lugi Lions stadgar – senast uppdaterade 20140325 (1)

Dagordning Årsmötet 2013

Verksamhetsberättelse 2013

Lugi AGM: 5th April

Kallelse till Lugi Rugbyklubbs Årsmöte 2014

Tid: Lördagen den 5 april, kl. 15:00
Plats: Klubbhuset

Om du har något som du vill ska tas upp på årsmötet eller om du vill att det ska göras några förändringar i våra stadgar så ska dessa förslag vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet (så fort som möjligt). Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Dagordning kommer senare

Enligt förra årets mötesprotokoll ska följande poster tillsättas:

I styrelsen:
Ordförande (2 år)
Kassör ( 2 år)
Damlagets representant (2 år)
Old boys representant ( 2 år)
Klubblokalsansvarig (2 år)
Ungdomsansvarig ( 2 år)
2 st suppleanter (1 år)

Utanför styrelsen
Valberedning (1 år)
2 st revisorer ( 1 år)

Om du vill nominera dig själv eller någon annan till dessa poster så kontakta årets valberedning.
Årets valberedning: Iain Lednor eller Teresia Bengtsson
————————–——–

Lugi Rugby Club’s Annual General Meeting 2014
3 PM – Saturday 5th April 2013
At the clubhouse

Agenda will be set later on.

According to the minutes from our last Annual General Meeting the following positions should be filled this year:

General committee members
Chairperson ( 2 year )
1 representative of the woman’s team (2 years)
1 representative of the youth’s team (2 years)
1 representative of the Old Boys (2 years)
1 club house resposible (2 years)
2 alternate members (1 year)

2 Auditors ( 1 year)
Members of the nominating committee ( 1 year)

If you’re interested in nominating someone to these positions please contact this years nominating committee – Iain Lednor or Teresia Bengtsson

Mican and Martina make initial cut.

Mican & Martina

 

The club would like to congratulate both Mican and Martina for making the initial cut of the national team’s 7s squad. They are now competing for a spot in the final squad of 12 girls that will contest the two women’s 7s grand prix meets in Moscow and Brive this June. They have both put in a lot of hard work and the club wishes them all the best as they compete against some of Sweden’s best for those final spots.