Warning: Undefined variable $show_stats in /customers/7/c/7/lugirugby.com/httpd.www/wp-content/plugins/stats/stats.php on line 1384

Lugi Rugbyklubbs Årsmöte 2014/Lugi Rugby Club’s Annual General Meeting 2014

Published by admin on

Lugi Rugbyklubbs Årsmöte 2014

Dagordning (i enlighet med stadgarna)

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande

4. Val av sekreterare

5. Val av justeringsperson tillika rösträknare

6. Frågan om årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

7. Dagordningens godkännande

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

9. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

10. Revisionsberättelsen

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

12. Medlemsavgift

13. Val av

a) Ordförande (2 år)

b) Halva antalet övriga ledamöter (2 år)

c) Suppleanter (1 år)

d) 2 st revisorer (1 år)

e) 2 st ledamöter till valberedningen

14. Behandling av inkomna motioner

a) Motion till Lugi Rubyklubbs årsmöte angående byte av klubbnamn

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

Lugi Rugby Club’s Annual General Meeting 2014

Agenda (according to club constitutions)

1. Opening of meeting

2. Count of eligible voters

3. Election of chairperson

4. Election of secretary

5. Election of minutes-reviewer and vote monitor

6. Decision on if Yearly meeting has been correctly notified of an decision on quorum exist

7. Approval of Agenda

8. Committee’s report

9. Treasurer’s report

10. Audit report

11. Freedom of liability for the committee

12. Membership fee

13. Election of

a. Chairperson ( 2 year )

b. Half the number of general committee members (2 years)

c. Alternate members (1 year)

d. Auditors ( 1 year)

e. Members of the nominating committee

14. Treatment of correctly submitted motions

a) Motion till Lugi Rubyklubbs årsmöte angående byte av klubbnamn

15. Any other business

16. Meeting is closed

Lugi Lions stadgar – senast uppdaterade 20140325 (1)

Dagordning Årsmötet 2013

Verksamhetsberättelse 2013